ผลงานของเรา

  โรงเรียน/หน่วยงานราชการ
อาคารเรียน สปช.
โรงเรียน
สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี
หน่วยงานราชการ
  อาคารสำนักงาน/สโมสร
อาคารสำนักงาน
อาคารสำนักงาน
  บริษัทเอกชน
อาคารสำนักงาน
บริษัทเอกชน
  โรงงาน
โรงงานแป้งมัน จ.ฉะเชิงเทรา
โรงงาน
  มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  เครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์
Robot เชื่อมโลหะ
เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน